Thuis
binnenkort meer 

Repertoire....


een greep uit ons

groeiend repertoire:

 • The Circle of life
 • Dream a little dream of me
 • Oantinken
 • Morning has broken
 • Angels
 • Else grins foarby
 • Sound of Silence
 • Africa (Toto)
 • Somewhere only we know

(Keane)

 • Take these Wings
 • Maroon5 medley
 • Oceaan
 • Viva La Vida


"sing out loud"

Optredens:

Het Popkoar Wytmarsum.........

Hallo Muziekliefhebbrers, welkom op onze website.


Het popkoor is opgericht door een aantal enthousiaste muziek en zang liefhebbers.  Via  een oproep in het dorpskrantje "de Koepel" melden zich een grote groep van 36  enthousiaste zangers en zangeressen die vol energie zijn gestart onder leiding van Rinke Schroor. Als snel werd er samen met Rinke en repertoire opgebouwd en weder de eerste optredens een feit.


Met het nieuwe seizoen van 2014 – 2015 werd er gestart met een nieuwe dirigent, Baukje Hoogstins. Deze stelt zich verderop op de website aan u voor. Vanaf de start van het nieuwe zang seizoen wordt er voortaan gebruik gemaakt van officiële bladmuziek, wat  nog niet het geval was.

Het doel van ons koor is leuke optredens te verzorgen wel of niet in samenwerking met anderen. Het eerste optreden vond al snel plaats onder leiding van Baukje waarbij het koor de begeleiding verzorgde in een oecumenische kerkdienst.


Mocht je zin hebben het eens te willen proberen, kom gerust langs of mail even via het contact formulier op de website. We repeteren elke Woensdagavond  in  de Kapel van  Zorgcentrum Aylvastate.

 

Privacyverklaring Popkoar Wytmarsum

 

Popkoar Wytmarsum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. Popkoar Wytmarsum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

  deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in

  deze privacyverklaring;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

  verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat

  de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is

  voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop

  willen wijzen en deze respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, en relaties

Als u lid wilt worden van Popkoar Wytmarsum of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid.

Als u eenmaal lid van Popkoar Wytmarsum bent, dan willen we u zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam, mail en telefoongegevens (via app) bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van wat er speelt bij onze vereniging en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.

Popkoar Wytmarsum verzamelt de volgende persoonsgegevens van leden:

 

 • Voornaam
 • Voorletters
 • Roepnaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Geboortedatum

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk

verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Als Popkoar Wytmarsum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Popkoar Wytmarsum

t.a.v. het secretariaat, mevr. L. Folkertsma